Algemene Voorwaarden

OUTtv Media BV

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder

voorafgaande toestemming van OUTtv Media BV als auteursrechthebbende.

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel Inhoud

1 Begripsbepaling

2 Toepasselijkheid voorwaarden

3 Openbaarheid en wijziging

4 Bureau

5 Offertes en overeenkomsten

6 Overdracht rechten

7 Aanlevering van materiaal

8 Rechten van derden

9 Overmacht en onvoorziene omstandigheden

10 Aansprakelijkheid

11 Uitzenddata en uitzendtijdstippen van programma’s, reclameblokken of commercials

12 Tarieven en toeslagen

13 Betalingsvoorwaarden

14 Annulering

15 Ontbinding

16 Onderhandelingsplicht bij geschillen

17 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

 

ARTIKEL 1

 

Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

A. ‘Advertenties’: reclame-uitingen die geëigend en bestemd zijn om - buiten redactionele

verantwoordelijkheid - in druk of anderszins te worden geplaatst in of onderdeel uitmakend

van een tijdschrift of periodiek ter zake waarvan, al dan niet exclusief, aan OUTtv

opdracht is verleend tot het op eigen naam met een wederpartij sluiten van overeenkomsten

voor het maken van reclame in die tijdschriften of periodieken;

B. ‘Algemene Voorwaarden’: de Algemene Voorwaarden van OUTtv Media BV.

C. ‘Commercials’: reclame-uitingen, bestaande uit een beeldband (waaronder onder meer

begrepen billboards), met al dan niet gecombineerd

beeld-/geluidsmateriaal, die geëigend en bestemd zijn om - buiten redactionele

verantwoordelijkheid - door de bemiddeling van OUTtv Media BV te worden uitgezonden in

reclameblokken die zijn of worden opgenomen in de door opdrachtgevers van

OUTtv Media BV te verzorgen televisie- of radioprogramma’s;

D. OUTtv Media BV de te Utrecht gevestigde vennootschap OUTtv Media BV

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Hilversum nr. 30236905 welke vennootschap,

al dan niet exclusief, contractueel gerechtigd is om op eigen naam met een wederpartij

contracten te sluiten met betrekking tot commercials en andersoortige reclame-uitingen

en reclamevormen in de door opdrachtgevers van OUTtv uit te zenden televisie en/

of radioprogramma’s respectievelijk het plaatsen of opnemen van advertenties in

tijdschriften of periodieken als bedoeld onder A. van dit artikel;

E. ‘Opdrachtgever’: de (rechts)persoon die aan OUTtv de opdracht/het recht heeft

verleend om, al dan niet exclusief, op eigen naam met een wederpartij de overeenkomst

aan te gaan als bedoeld onder A. en E. van dit artikel;

F. ‘Procedure’: de meest recente door OUTtv gepubliceerde voorschriften ter zake

van het aanvragen, reserveren en/of boeken van reclamezendtijd en de aanlevering van

daarin uit te zenden commercials;

G. ‘Reclameblok’: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van commercials;

H. ‘Tarieven’: de door OUTtv in haar meest recente tariefkaart(en) gepubliceerde

tarieven voor het doen uitzenden respectievelijk plaatsen of opnemen van een reclame-uiting

via een bepaalde televisie- of radiozender of een bepaald tijdschrift of periodiek;

J. ‘Technische Voorschriften’: de meest recente technische en algemene eisen van

OUTtv voor het aanleveren van commercials;

K. ‘Uitzenden’: het door een opdrachtgever door middel van een bepaalde televisie- of

radiozender (doen) uitzenden van een programmering inclusief de in die programmering

geplaatste commercials en/of mogelijke andere reclame-uitingen;

L. ‘Wederpartij’: de (rechts)persoon die al dan niet met tussenkomst van een bureau, met

OUTtv contracteert of anderszins een relatie met OUTtv aangaat of het

voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 2

 

Toepasselijkheid voorwaarden

Lid 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties/competities en (order)bevestigingen

van OUTtv, en alle met of door OUTtv gesloten overeenkomsten en/of de

(wijze van) totstandkoming en/of uitvoering daarvan, alsmede op overige werkzaamheden en

diensten die door OUTtv in opdracht van een wederpartij en/of haar bureau worden

uitgevoerd. Tevens zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van OUTtv de

meest recente, aan de wederpartij en/of haar bureau verstrekte, tariefkaart(en), en de daarbij

vermelde bepalingen en (aanlever)condities alsmede de toelichting daarop, de Procedure,

Technische Voorschriften en/of brochures, van toepassing.

Lid 2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de wederpartij

of haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden

kan uitsluitend jegens OUTtv gelden indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk

door OUTtv is aanvaard.

Lid 3

Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van

OUTtv geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg- en/of

aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten en/of de totstandkoming en/of

uitvoering daarvan.

Lid 4

Onder aanbiedingen als bedoeld in Lid 1 en Lid 3 van dit artikel zijn onder meer begrepen alle

offertes, prijsopgaven, tarieven, Technische Voorschriften en voorschriften in de Procedure

alsmede toezeggingen.

Lid 5

Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst

tussen OUTtv en de wederpartij ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de

geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de overeenkomst

zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende

bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking

zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

 

ARTIKEL 3

 

Openbaarheid en wijziging

Lid 1

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende ten kantore van OUTtv

in te zien of verkrijgbaar.

Lid 2

OUTtv is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te

brengen. Deze wijzigingen treden één maand na hernieuwd depot in werking.

Lid 3

Overeenkomsten waarop wijzigingen als bedoeld in Lid 2 van dit artikel van toepassing

worden, zullen zonder dat dit over en weer tot enige schadevergoeding verplicht door de

wederpartij kunnen worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden binnen 10 werkdagen

nadat de wederpartij in redelijkheid, doch niet langer dan één maand na deponering, van de

wijzigingen heeft kunnen kennisnemen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

De wederpartij dient bij de opzegging opgave te doen van de gronden die in redelijkheid de

opzegging in verband met de wijziging (kunnen) rechtvaardigen.

Lid 4

Indien OUTtv binnen 10 werkdagen aan de wederpartij een schriftelijke mededeling

zendt inhoudende dat naar het oordeel van OUTtv de daartoe door de wederpartij

opgegeven gronden in redelijkheid een opzegging niet rechtvaardigen en/of dat OUTtv

aan de bezwaren tegemoet wil komen, bestaat vanaf de datum van die mededeling de onderhandelingsplicht

als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval zal,

indien de wederpartij een kortere opzegtermijn in acht heeft genomen, geacht worden te zijn

opgezegd tegen één maand na datum van de hierbij bedoelde mededeling van OUTtv.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, blijven gedurende de onderhandelingstermijn

de oorspronkelijke voorwaarden tussen partijen van kracht.

Lid 5

Wijzigingen in tarieven en/of toeslagen daarop, prijsstellingen, voorschriften in de Procedure

en/of de Technische Voorschriften kunnen uitdrukkelijk nimmer gelden als wijzigingen in de zin

van Lid 2 van dit artikel en kunnen derhalve uitdrukkelijk nimmer grondslag zijn voor opzegging

als bedoeld in Lid 3 van dit artikel.

 

Lid 6

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden met het doel deze in overeenstemming te brengen

c.q. te doen zijn met wettelijke en/of andere overheidsvoorschriften en/of richtlijnen en/of

regelgeving van een eventuele branche-organisatie en/of rechterlijke uitspraken waaraan

OUTtv zich (in redelijkheid) dient te houden, kunnen voor de wederpartij geen

grondslag zijn voor een opzegging als bedoeld in Lid 3 van dit artikel.

 

ARTIKEL 4

 

Bureau

Lid 1

Indien de wederpartij gebruikmaakt van een bureau kan OUTtv, zulks ter eigen

beoordeling, aan dat bureau over de nettobesteding op basis van de overeenkomst, exclusief

productie- en/of ontwikkelingskosten dan wel andere externe kosten, een eventueel binnen

de reclamebranche gebruikelijke bureaucommissie verlenen. Bureaucommissie kan worden

verleend voor zover regelgeving waaraan OUTtv in redelijkheid geacht moet worden

zich te houden daaraan niet in de weg staat.

Lid 2

OUTtv aanvaardt in beginsel slechts door bemiddeling van een bureau tot stand

gekomen overeenkomsten, indien het bureau de overeenkomst in naam van en voor rekening

van de wederpartij, die het daartoe een last gaf, sluit en de wederpartij partij wordt bij de met

OUTtv te sluiten overeenkomst.

Lid 3

Indien de wederpartij de last en/of de volmacht tot het sluiten van de overeenkomst met

OUTtv ontkent of het bureau om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet

bevoegd was, wordt het bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben

gehandeld. Het bureau vrijwaart OUTtv tegen alle schade en kosten, hoe ook genaamd en van

welke aard ook, die OUTtv lijdt dan wel moet maken wanneer een geldige volmacht ontbreekt

of er anderszins geen contractuele relatie is ontstaan tussen OUTtv en de wederpartij en/of OUTtv

jegens de wederpartij geen beroep kan doen op deze algemene voorwaarden.

Lid 4

Het bureau staat ervoor in dat de wederpartij op wier last het voorgeeft te handelen de

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de rechtsverhouding die de wederpartij

met OUTtv krijgt, aanvaardt.

Lid 5

Het bureau is tegenover OUTtv hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk naast de

wederpartij op wier last het voorgeeft te handelen, voor de nakoming van de verplichtingen die

uit de met OUTtv gesloten overeenkomst voortvloeien. OUTtv zal het bureau

tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen kunnen aanspreken.

 

 

ARTIKEL 5

 

Offertes en overeenkomsten

Lid 1

Alle aanbiedingen en offertes van OUTtv, in welke vorm ook gedaan en welk onderwerp

ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van

10 werkdagen nadat zij door OUTtv zijn gedaan respectievelijk zijn uitgebracht, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld.

Lid 2

Een overeenkomst of wijziging daarvan bindt OUTtv slechts, nadat een door of

namens de wederpartij mede-ondertekend exemplaar van de overeenkomst dan wel

schriftelijke berichtgeving, waaruit blijkt dat de wederpartij een door OUTtv

gedane aanbieding heeft aanvaard, door OUTtv is ontvangen.

Lid 3

Indien door OUTtv, op verzoek van de wederpartij en/of haar bureau, een begin

van uitvoering is gemaakt van een door OUTtv aan de desbetreffende wederpartij

gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht - vanaf de datum van uitvoering - met

OUTtv een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door

OUTtv gedane aanbieding. Bij de totstandkoming van een overeenkomst als hiervoor

bedoeld, is OUTtv gerechtigd, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding, die

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een daartoe strekkende

schriftelijke mededeling aan de wederpartij. Bij ontbinding als hiermee bedoeld, is de wederpartij

gehouden aan OUTtv het tot de datum van de ontbinding uitgevoerde deel van

de overeenkomst te voldoen.

Lid 4

OUTtv is bevoegd al dan niet op instigatie van een opdrachtgever zonder nader

te specificeren redenen een reservering voor of een aanbieding van een commercial of

advertentie te weigeren, in te trekken en/of terug te trekken, indien de uitzending hiervan

in strijd zou kunnen komen met het belang van de betrokken opdrachtgever, OUTtv dan wel met de

belangen van diens doelgroepen(en), adverteerders of een groep van adverteerders. De uitzending of plaatsing

zal in strijd kunnen komen met het belang van een opdrachtgever indien de aangeboden

reclameboodschap niet past in het beeld dat de opdrachtgever voor zichzelf als medium

respectievelijk het desbetreffende programma of tijdschrift heeft gecreëerd of wil creëren.

Lid 5

De wederpartij en/of haar bureau dragen het risico van en vrijwaren OUTtv en haar

opdrachtgever voor de gevolgen van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering

van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door OUTtv niet, niet juist,

niet tijdig of onvolledig ontvangen mededelingen.

 

 

ARTIKEL 6

 

Overdracht rechten

Lid 1

Rechten en verplichtingen die de wederpartij jegens OUTtv heeft zijn strikt persoonlijk

en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden,

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OUTtv.

Lid 2

Indien de wederpartij de tussenkomst wenst van een bureau, aan wie zij een last geeft een

overeenkomst met OUTtv te sluiten, of indien een wederpartij het bureau door een

ander bureau wenst te vervangen, zal dit slechts met toestemming van OUTtv kunnen

geschieden, zonder dat OUTtv op enigerlei wijze verplicht zal zijn haar toestemming

daartoe te geven.

Lid 3

OUTtv zal haar toestemming voor tussenkomst of vervanging van het bureau in ieder

geval mogen weigeren, indien het (nieuwe) bureau zich niet naast de wederpartij, en eventueel

het voormalige bureau, hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van de uit het contract

voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 7

 

Aanlevering van materiaal

Lid 1

De wederpartij staat ervoor in dat het door haar of namens haar aangeleverde materiaal,

benodigd voor de uitvoering van een opdracht, zij het van stoffelijke, auditieve, visuele of

andere aard, zowel op het moment van aanlevering als op het moment van uitzending of

plaatsing, voldoet aan de eisen welke daaraan worden gesteld door en niet in strijd is met de

nationale wetgeving van de betrokken en/of belanghebbende landen, de Europese wetgeving

en/of andere toepasselijke overheidsvoorschriften en/of reclamecodes. Indien toepasselijk dient

het materiaal daarnaast goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Open¬lijke Aanprijzing Geneesmiddelen

(KOAG) of de Keuringsraad Aanprij¬zing Gezondheidsproducten (KAG).

Lid 2

Een commercial dient te worden aangeleverd met inachtneming van de voorschriften en

termijnen, zoals door OUTtv vastgesteld en gepubliceerd in de (meest recente)

Procedure. De aangeleverde commercial dient te voldoen aan de door OUTtv

vastgestelde en meest recent gepubliceerde Technische Voorschriften.

Indien een commercial naar het oordeel van OUTtv niet conform de voorschriften in

de Procedure wordt aangeleverd en/of niet aan de Technische Voorschriften voldoet, kan

OUTtv de uitzending van de commercial opschorten en/of de commercial voor

uitzending afwijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de

opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade gehouden te zijn en onverminderd de

gehoudenheid van de wederpartij tijdig de overeengekomen vergoeding te betalen alsmede de

schade/kosten die OUTtv en/of haar opdrachtgever dientengevolge lijden volledig te

vergoeden.

Lid 3

De wederpartij zorgt voor tijdige aanlevering van advertenties tezamen met de desbetreffende

plaatsingsopdracht tegen de door of namens OUTtv gestelde uiterste aanleverdatum

voor aanlevering van advertenties. De advertentie, in de geëigende vorm aangeleverd, dient

vanaf de uiterste aanleverdatum in het bezit van OUTtv te zijn en ter beschikking van

OUTtv te blijven tot aan de verschijningsdatum van de desbetreffende publicatie.

Lid 4

Indien de wederpartij en/of haar bureau bij OUTtv of haar opdrachtgever niet goed

reproduceerbaar of incompleet materiaal of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode

van de betrokken uitgave aanlevert, dan wel het materiaal niet tijdig aanlevert of niet conform

de voorschriften zoals die door OUTtv, haar opdrachtgever of voor en/of met hen werkzame

derden worden gehanteerd, heeft OUTtv - naar haar keuze - het recht om de opdracht niet

(verder) in behandeling te nemen en/of plaatsing te weigeren dan wel op te schorten,

zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de opschorting dan wel

afwijzing veroorzaakte schade gehouden te zijn en onverminderd de gehoudenheid van de

wederpartij tijdig de overeengekomen vergoeding te betalen alsmede de schade/kosten die

OUTtv en/of haar opdrachtgever dientengevolge lijden volledig te vergoeden.

Lid 5

Onder gehoudenheid om aan de wederpartij en/of haar bureau tijdig, of indien dit niet mogelijk

zou zijn, zo spoedig mogelijk daarvan mededeling te doen, is OUTtv bevoegd bepaald

materiaal, zij het van stoffelijke, visuele, auditieve of andere aard, dat haar ter uitzending of

plaatsing is aangeleverd, niet te doen uitzenden of plaatsen, de uitzending of plaatsing daarvan

te beperken en/of te beëindigen indien - naar het uitsluitende oordeel van OUTtv

en/of haar opdrachtgever - (verdere) uitzending of plaatsing niet (langer) toelaatbaar is

en/of tegen eerdere uitzending of plaatsing - wederom uitsluitend naar het oordeel van

OUTtv en/of de opdrachtgever - gegronde bezwaren en/of protesten kenbaar zijn

geworden en/of zijn te verwachten bij verdere uitzending of plaatsing. Indien OUTtv

gebruikmaakt van deze bevoegdheid is zij nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende

schade, noch ten opzichte van derden noch ten opzichte van de wederpartij of haar

bureau en onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij de schade die OUTtv

en/of haar opdrachtgever dientengevolge lijden volledig te vergoeden.

Lid 6

Uitvoering van een overeenkomst c.q. opdracht, daaronder uitdrukkelijk begrepen het

doen uitzenden van commercials en/of het doen plaatsen van advertenties, kan door

OUTtv met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe vooraf mededeling aan de

wederpartij is vereist, geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, onderbroken c.q. gestaakt, indien naar

het uitsluitende oordeel van OUTtv en/of haar opdrachtgever een daarin opgenomen

uiting in strijd is, althans zou kunnen zijn, met enige wettelijke bepaling, reclamecode,

de waarheid of de goede smaak en het fatsoen dan wel met de openbare orde of de goede zeden en/of

onrechtmatig is of zou kunnen zijn jegens derden (waaronder begrepen vermeende schending van een ander

toekomend recht als in artikel 8), zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de

opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade gehouden te zijn.

Lid 7

Indien OUTtv op voornoemde gronden, of ingevolge een gerechtelijke beslissing of

enige last of vordering van de overheid en/of daartoe bevoegde instantie, haar verplichtingen

geheel of gedeeltelijk niet nakomt of opschort, is de wederpartij verplicht de daaruit voor OUTtv

en/of haar opdrachtgever voortvloeiende schade volledig te vergoeden, alles onverminderd het

recht van OUTtv op vergoeding van de plaatsingskosten en/of - indien OUTtv of haar opdrachtgevers het

ongenoegzaam aangeleverde materiaal voor plaatsing geschikt (doet c.q. doen) maken - de

kosten daarvan in rekening te brengen bij de wederpartij.

Lid 8

De wederpartij en haar bureau staan er voor in dat er geen vergoedingen worden gevorderd ten

aanzien van OUTtv terzake de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van materiaal, waaronder

met name begrepen vanuit BUMA/Stemra en/of SENA. De wederpartij en haar bureau vrijwaren OUTtv voor

aanspraken omtrent dergelijke vergoedingen ten gevolge van de inhoud van het door hen aangeleverde

materiaal.

 

 

ARTIKEL 8

 

Rechten van derden en deelname actie/competities

Lid 1

De wederpartij en haar bureau staan ervoor in dat al het door hen aangeleverde materiaal,

zij het van stoffelijke, auditieve, visuele of andere aard, waaronder uitdrukkelijk commercials

en advertenties mede worden begrepen, niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan

een ander toekomend recht, waaronder mede begrepen auteursrecht of enig ander recht van

intellectuele of industriële eigendom alsmede enig recht van privacy of portretrecht, en dat zij in

de meest ruime zin van het woord bevoegd zijn het materiaal te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen

en dat door OUTtv en haar opdrachtgever te laten doen. Voorts staan de wederpartij en haar bureau

ervoor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het materiaal geen strijd oplevert met

enig in Nederland en/of in andere landen van ontvangst geldende geschreven of ongeschreven rechtsregel,

en verklaren zij naar beste weten dat het materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Lid 2

De wederpartij is gehouden OUTtv, haar opdrachtgever alsmede voor en/of met hen

werkzame derden zowel in als buiten rechte te vrijwaren en schadeloos te stellen voor (advocaat)kosten,

proceskosten (waaronder begrepen gerechtskosten en kosten in verband met de RCC) en

schade (waaronder begrepen boetes vanuit het ACM), welke voor OUTtv,

haar opdrachtgever en/of met hen werkzame derden mochten ontstaan als gevolg van

vorderingen, welke derden ter zake van de uitvoering van een

opdracht tegen OUTtv, haar opdrachtgever of de voor en/of met hen werkzame derden mochten instellen.

Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder meer voor eventuele vorderingen van derden

in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of privacy

van deze derden dan wel andere aanspraken welke derden ter zake van een openbaarmaking

en/of verveelvoudiging van het aangeleverde materiaal of uit welke andere hoofde ook jegens OUTtv, haar

opdrachtgever of voor en/of met hen werkzame derden, kunnen doen gelden.

Lid 3

Deelnemen aan acties en competities van OUTtv geschiedt te allen tijde op eigen risico. OUTtv

wordt te allen tijde rechthebbende van door wederpartij aangeleverde beeldmateriaal.  De wederpartij

zal voor wat betreft dit materiaal volledige medewerking verlenen tot volledige overdracht van de daarop

rustende intellectuele eigendomsrechten (waaronder in het bijzonder auteursrechten), en verleent

(tot op moment van overdracht) een exclusieve gebruikslicentie aan OUTtv en diens opdrachtgever tot

openbaarmaking/verveelvoudiging van het materiaal.

Lid 4

OUTtv is te allen tijde gemachtigd deelnemers van acties en competities uit te sluiten indien

deelnemers aantoonbaar kwetsend, beledigend, onsportief, frauduleus, gewelddadig, provocerend

of onfatsoenlijk gedrag vertonen.

 

ARTIKEL 9

 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Lid 1

OUTtv is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit

de overeenkomst met de wederpartij op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van

OUTtv, zonder dat OUTtv tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

Indien OUTtv als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van één

maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij

na te komen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met OUTtv, zonder dat

partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn, op te zeggen voor de toekomst.

Lid 2

Van overmacht aan de zijde van OUTtv is sprake indien OUTtv verhinderd

wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen,

ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van directie en/of andere

leidinggevenden binnen OUTtv.

Lid 3

In geval OUTtv door onvoorziene omstandigheden of door overmacht aan de kant

van haar opdrachtgever met betrekking tot het uitzenden dan wel met betrekking tot de

productie van tijdschriften of periodieken verhinderd is de opdracht van de wederpartij uit te voeren, heeft

OUTtv het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de

verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens

de wederpartij en/of haar bureau gehouden te zijn. In deze gevallen is OUTtv verplicht

de wederpartij of haar bureau zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en

zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht in de zin van dit artikel worden ook begrepen

de situaties dat OUTtv niet meer in staat is een overeenkomst uit te voeren als

gevolg van een besluit van een opdrachtgever om de uitzending op een bepaalde zender of

de productie of uitgave van een bepaald tijdschrift te staken en/of dat het OUTtv

ingevolge een overheidsbesluit en/of rechterlijke uitspraak in redelijkheid niet meer vrij staat

de overeenkomst uit te voeren en/of nakoming daarvan van een opdrachtgever te verlangen.

 

ARTIKEL 10

 

Aansprakelijkheid

Lid 1

OUTtv voert de opdracht van c.q. de overeenkomst met de wederpartij alsmede haar

overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. OUTtv is ter zake

van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk indien

haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid - zulks aan te tonen door de wederpartij - kan

worden verweten. Indien OUTtv evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of

niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade

en tot een zodanig (maximum) bedrag als in een redelijke verhouding staat tot, doch niet

overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist

uitgevoerde gedeelte van de opdracht is, aangenomen.

OUTtv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere

of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk

uitgesloten. Onverminderd het bovenstaande kan OUTtv geen aansprakelijkheid

aanvaarden voor verlies of beschadiging van door de wederpartij dan wel derden ingevolge

de gesloten overeenkomst aangeleverd materiaal, zij het van stoffelijke, visuele, auditieve of

andere aard. De wederpartij en/of haar bureau zijn zelf verantwoordelijk voor het maken en bewaren

van een back-up van aangeleverd materiaal. Voorts is OUTtv niet aansprakelijk voor gedragingen van haar opdrachtgever(s).

De voorgaande uitsluitingsgronden zijn behoudens bewuste roekeloosheid dan wel opzet van

directie en/of andere leidinggevenden van OUTtv.

Lid 2

De wederpartij is aansprakelijk voor schade geleden door OUTtv en/of haar

opdrachtgever(s), direct of indirect veroorzaakt door het door of namens de wederpartij

aangeleverde materiaal en/of de openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan.

Lid 3

De wederpartij is verplicht het door haar ingevolge de met OUTtv gesloten overeenkomst

aangeleverde materiaal te (doen) verzekeren voor verlies en/of beschadiging van het

materiaal alsook voor door het materiaal veroorzaakte en aan derden toegebrachte schade.

De aansprakelijkheid van OUTtv ter zake het verlies van en schade aan of door het

materiaal is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verzekeringspremie.

Lid 5

Wanneer de uitzending van een commercial of de plaatsing van een advertentie ten gevolge

van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip - met

inachtneming van een redelijke marge - respectievelijk in de afgesproken uitgave kan plaatsvinden,

zal OUTtv, zonder tot vergoeding van enig ten gevolge van de verschuiving

veroorzaakte schade of terugbetaling  van de vergoeding gehouden te zijn (behoudens  bewuste

roekeloosheid dan wel opzet van directie en/of andere leidinggevenden van OUTtv), zich inspannen de

commercial of de advertentie, onder eerbiediging van de rechten van derden, op een ander tijdstip,

waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden respectievelijk te plaatsen.

Lid 6

Klachten over niet-uitzending of niet-plaatsing, onvolkomen uitzending of plaatsing dan wel

uitzending van de verkeerde commercial of plaatsing van de verkeerde advertentie worden

in beginsel slechts in behandeling genomen, indien zij schriftelijk en gedocumenteerd binnen

10 werkdagen na de dag van de geplande uitzending respectievelijk de geplande plaatsing door

OUTtv zijn ontvangen.

Indien niet-uitzending of niet-plaatsing, onvolkomen uitzending of plaatsing dan wel uitzending

van de verkeerde commercial of plaatsing van de verkeerde advertentie door de wederpartij

wordt aangetoond, zal OUTtv, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te

zijn, naar beste vermogen trachten om een voor de wederpartij zo gelijkwaardig mogelijk

alternatief aan te bieden. Dit geldt niet, indien OUTtv kan aantonen dat de niet-uitzending,

niet-plaatsing, de onvolkomen uitzending of plaatsing dan wel uitzending of

plaatsing van de verkeerde commercial respectievelijk advertentie niet door schuld van

OUTtv, haar personeel, dan wel haar opdrachtgever is veroorzaakt, waaronder mede

wordt begrepen de situatie dat de commercial niet conform de voorschriften in de Procedure

en/of de Technische Voorschriften is aangeleverd, dan wel die omstandigheid anderszins

ingevolge deze Algemene Voorwaarden voor rekening en/of risico van de wederpartij komt.

 

ARTIKEL 11

 

Uitzenddata en uitzendtijdstippen van programma’s,

reclameblokken of commercials

Lid 1

Indien hetzij mondeling hetzij schriftelijk in een mailing, tariefkaart, prijsopgave, offerte of

bevestiging dan wel in een letter of intent of overeenkomst tussen OUTtv en de

wederpartij uitzenddata en/of uitzendtijdstippen van programma’s, reclameblokken en/of

commercials en/of andere gegevens betreffende de programmering op een of meer televisie en/

of radiozenders van haar opdrachtgever(s) worden genoemd, dan geldt deze informatie als

slechts door OUTtv bij benadering en ter indicatie te zijn gegeven en uitdrukkelijk

onder het voorbehoud dat de betrokken opdrachtgever te allen tijde gerechtigd is de programmering,

waaronder uitdrukkelijk ook uitzendschema’s worden begrepen, volgens zijn inzicht te

wijzigen c.q. te annuleren.

Lid 2

OUTtv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van

een wijziging in de gegevens respectievelijk wijziging en/of annulering van de programmering

als bedoeld in Lid 1 van dit artikel.

Lid 3

In geval van wijziging van de programmering in de zin van Lid 1 staat het OUTtv en/of

haar opdrachtgever vrij het uitzendtijdstip van geplande commercials te wijzigen. Indien de

wederpartij of het bureau ondanks de gewijzigde programmering wenst vast te houden aan het

oorspronkelijke uitzendtijdstip van een commercial, dan is OUTtv gerechtigd daaraan

nadere voorwaarden dan wel een hoger tarief te verbinden.

 

ARTIKEL 12

 

Tarieven en toeslagen

Lid 1

De in de tariefkaart voor een bepaalde televisie- of radiozender of voor een bepaalde uitgave

gepubliceerde tarieven zijn basistarieven. Voor wat betreft de uitzending van commercials op

televisie zijn de gepubliceerde tarieven gebaseerd op een spotduur van 30 seconden. Voor

commercials met een afwijkende spotduur kan via een afzonderlijk in de toelichting op de

(meest recente) tariefkaart gepubliceerde tabel (spotindex) het tarief voor alle andere toegestane

spotduur worden berekend. Voor wat betreft de plaatsing van advertenties zijn de

gepubliceerde tarieven gebaseerd op de aldaar genoemde advertentiemogelijkheden en

formaten. Speciale mogelijkheden en formaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De tarieven vormen uitsluitend een vergoeding voor de (beschikbaarstelling van) zendtijd

binnen de zogenaamde reclameblokken respectievelijk voor de (beschikbaarstelling van)

advertentieruimte in de betrokken uitgave van een opdrachtgever.

Lid 2

OUTtv is gerechtigd het overeenkomstig Lid 1 van dit artikel berekende tarief te

verhogen met door haar in de toelichting op de (meest recente) tariefkaart(en) gepubliceerde

toeslagen.

Lid 3

In de tarieven alsmede in prijsstellingen zijn geen productie-, ontwikkelingskosten of andere

externe kosten begrepen. Als dergelijke kosten worden gemaakt, zullen deze in elk geval

worden gedragen door de wederpartij en afzonderlijk door OUTtv in rekening worden

gebracht. Indien OUTtv en de wederpartij en/of haar bureau afspraken maken over

door OUTtv ter zake van de uitzending van commercials te verrichten extra diensten,

dan is OUTtv gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij en/of haar

bureau door te berekenen.

Lid 4

Door OUTtv genoemde tarieven op tariefkaarten, prijsstellingen in offertes en/of

prijsafspraken zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

ARTIKEL 13

 

Voorwaarden van vergoeding

Lid 1

Facturering met betrekking tot uitzending van commercials, plaatsing van advertenties en/of

uitvoering van andere opdrachten en/of werkzaamheden geschiedt door OUTtv in

principe op de laatste dag van de maand waarin uitzending, plaatsing en/of uitvoering heeft

plaatsgehad, tenzij partijen ter zake een andere regeling overeenkomen.

Lid 2

De door OUTtv te factureren en door de wederpartij verschuldigde vergoeding kan bestaan uit

een financiële betaling of een apart door de wederpartij te leveren product/dienst (gratis of met

korting), exposure voor OUTtv (zoals advertentieruimte, billboarding of commerciële zendtijd,

gratis of met korting), endorsement voor OUTtv (gratis), dan wel andere vormen van vergoeding,

alles volledig naar vrije keuze en selectie van OUTtv.

Lid 3

De vergoeding van hetgeen verschuldigd is, dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde

Betalingstermijn echter (indien niet vermeld) in elk geval binnen 30 dagen na factuurdatum.

OUTtv kan echter op ieder moment, wanneer zij dat naar eigen inzicht wenselijk acht,

vooruitbetaling of vergoeding vooraf, dan wel een naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling

voor de gehele of gedeeltelijke betaling verlangen.

Lid 4

Aan de wederpartij door te berekenen productie- en/of ontwikkelingskosten

dan wel andere externe kosten dienen bij wijze van vooruitbetaling door de wederpartij aan OUTtv

te worden voldaan, waarbij facturering plaatsvindt twee weken voordat de kosten worden

gemaakt en een betalingstermijn geldt van zeven dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen).

Lid 5

Indien de facturering niet of niet geheel door de kredietverzekeringsmaatschappij van

OUTtv wordt gedekt, behoudt OUTtv zich het recht voor te verlangen dat de

wederpartij het verschuldigde bedrag, voor zover geen dekking is verkregen, bij wijze van

vooruitbetaling voldoet, zonder dat de wederpartij enig recht op rentecompensatie toekomt.

Lid 6

Na het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim

en is zij over het verschuldigde bedrag van rechtswege een rente verschuldigd berekend op basis

van de wettelijke rente in art. 6:119a BW, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een

volle maand, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

Lid 7

Zijn de wederpartij en/of haar bureau in verzuim of schieten zij op een andere wijze tekort in

het nakomen van één of meer van hun verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging

van voldoening en/of nakoming in en buiten rechte, waaronder begrepen incassokosten

en/of andere buitengerechtelijke kosten, welke minimaal 15% van het verschuldigde bedrag

zullen bedragen doch ten minste  €113,45 per factuur, voor rekening van de wederpartij.

Lid 8

In geval niet of niet tijdig tot vergoeding wordt overgegaan zoals bepaald in dit artikel, is OUTtv gerechtigd,

onverminderd haar recht op schade-/kostenvergoeding, de uitvoering van deze of een andere

opdracht op te schorten zolang de vergoeding niet in volledigheid is gedaan.

 

ARTIKEL 14

 

Annulering

Lid 1

Wanneer de wederpartij en/of haar bureau de uitvoering van een overeenkomst of een reservering

na het verstrijken van de annuleringstermijn geheel of gedeeltelijk annuleren, dan zal

de wederpartij aan OUTtv over het (nog) niet uitgevoerde deel van de opdracht de

vergoedingen verschuldigd zijn, zoals gepubliceerd in de toelichting op de op het moment van

annulering meest recentetariefkaart, tenzij partijen ter zake een andere annuleringsregeling

overeenkomen.

Lid 2

Vergoedingen ingevolge het bepaalde in Lid 1 van dit artikel dienen door de wederpartij binnen

30 dagen na factuurdatum aan OUTtv te worden voldaan. OUTtv heeft het

recht over de door de annulering beschikbaar gekomen zendtijd of advertentieruimte geheel

naar eigen inzicht te beschikken.

 

ARTIKEL 15

 

Opzegging

Lid 1

Zowel OUTtv als de wederpartij zijn gerechtigd een overeenkomst door middel van

een aangetekend schrijven te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning

stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te

voldoen (mede in acht nemende het bepaalde in art. 10 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden).

Lid 2

Zowel OUTtv als de wederpartij zijn gerechtigd zonder dat enige aanmaning of

ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten recht de overeenkomst door middel van een aangetekend

schrijven direct op te zeggen, indien aan de ander (voorlopige) surséance van betaling wordt

verleend, de ander zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de

onderneming van de ander wordt geliquideerd, de ander zijn huidige onderneming staakt, op

een aanmerkelijk deel van het vermogen van de ander beslag wordt gelegd dan wel de ander

anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na

te kunnen komen.

 

ARTIKEL 16

 

Onderhandelingsplicht bij geschillen

Indien tussen OUTtv en de wederpartij, al dan niet met tussenkomst van het bureau,

een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren

of het niet juist en/of niet tijdig uitvoeren van deze overeenkomst, of indien één der partijen

meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen

tot overeenstemming te komen.

 

ARTIKEL 17

 

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Lid 1

Indien OUTtv en de wederpartij en/of haar bureau niet binnen één maand tot

overeenstemming kunnen komen ter zake van een tussen hen gerezen geschil, kan dit geschil

- behoudens het bepaalde in Lid 2 van dit artikel - uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd

aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Lid 2

Indien een geschil betrekking heeft op de eigenlijke uitzending van een commercial en/of

een programma door een opdrachtgever van OUTtv of het door een opdrachtgever

gevoerde uitzend- c.q. zenderbeleid, dan wel een opdrachtgever op een andere wijze in het

geschil zal zijn betrokken, kan dit geschil uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan

de bevoegde rechter in het land waar de betrokken opdrachtgever de desbetreffende

uitzending oorspronkelijk heeft doen plaatsvinden en/of waar de oorspronkelijke uitzending

zou plaatsvinden en/of in het land waar de zender waarop oorspronkelijk is of zou worden

uitgezonden of waar de zender waarop het beleid betrekking heeft, feitelijk is gevestigd.

Lid 3

Met uitzondering van de geschillen zoals bedoeld in Lid 2 van dit artikel, is op elk geschil

tussen OUTtv en de wederpartij of haar bureau Nederlands recht van toepassing,

tenzij de betrokken partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

OUTtv Media BV

Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht