News

הארגון לשמירה על זכויות אדם מדווח: פעילים להט״בים נרדפים באופן קבוע על ידי המשטרה בטוניס

בהתאם לדוח נרחב של הארגון לשמירה על זכויות אדם, פעילים להט״בים בטוניס נעצרים בתנאים שאינם ראויים, מאוימים על ידי שימוש באלימות פיזית, אונס ואף רצח במהלך חקירותיהם. בנוסף, הם נאלצים לעבור בחינה רפואית ...

שלו הקהילה במסגרת מינית התעללות על בפומבי מדבר בצרפת הגאה הטוויטר :#MeTooGay

תחת .בעבר עליה לדבר נח הרגישו לא שמעולם ,מינית להתעללות בנוגע שונים סיפורים חלקו הגאה הטוויטר משתמשי .ברבים שותפו הלט״בית הקהילה בקרב מינית ותקיפה אונס של ללב נוגעים סיפורים של רב מספר , גםאניגאה# ההא...