Telefonisch contact

OUTtv is maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken op 030 - 8200982. Heb je een nieuwstip voor OUTtv Update? Meld het ons!.

Contact

Privacystatement OUTtv Pro

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2017
Privacy is belangrijk voor OUTtv. OUTtv voldoet aan de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de European Data Protection Directive 95/46/EC. Middels dit Privacystatement (hierna gedefinieerd) wordt ook voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. In dit Privacystatement staat beschreven welke informatie van Gebruiker OUTtv verzamelt, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe de informatie wordt opgeslagen en beschermd. Verder worden de doeleinden van de informatieverwerking beschreven en hoe Gebruiker zijn privacyrechten kan uitoefenen.
Gebruikers worden aangeraden om dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van OUTtv of op andere wijze zaken worden gedaan met OUTtv. Door gebruik te maken van de Website, Dienst (beide hierna gedefinieerd) of andere diensten van OUTtv, gaat Gebruiker akkoord met de bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacystatement.
Bij vragen over dit Privacystatement of over de manier waarop OUTtv gegevens van Gebruikers verwerkt, kan contact worden opgenomen met OUTtv via de Klantenservice (hierna gedefinieerd).
 

Artikel 1.    Definities
"Abonnement": een abonnement van OUTtv waarmee Gebruiker toegang krijgt tot bepaalde Content over een bepaalde periode;
"Account": de persoonlijke registratie waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt;
"Apparaten": de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website;
"Content": audiovisueel materiaal, zoals films, series, documentaires, trailers, digitale tijdschriften;
"Dienst": de dienst van OUTtv die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, al dan niet op basis van een Abonnement na betaling (voor zover nodig) en uitsluitend voor eigen gebruik onder de Voorwaarden;
"Gebruiker": de natuurlijke persoon die de Dienst afneemt van OUTtv; "Klantenservice":     de gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op de Website;
"OUTtv": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OUTTV Media B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht aan de Hengeveldstraat 29 (3572 KH) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30236905;
"Partijen": OUTtv en Gebruiker gezamenlijk;
"Profiel": Informatie over Gebruiker die onderdeel uitmaakt van de Account, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, seksuele oriëntatie, geslacht en verblijfslocatie;
"Privacystatement": Dit privacystatement, dat van toepassing is op de Dienst, de Website en andere zaken tussen Gebruiker en OUTtv;
"Serviceproviders": andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten die namens OUTtv bepaalde services uitvoeren of OUTtv bijstaan met het leveren van de Dienst aan Gebruiker;
"Transactie": het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij OUTtv toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in de Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een vergoeding aan OUTtv;
"Voorwaarden": de algemene voorwaarden van OUTtv die op de (rechts)verhoudingen, waaronder de Dienst en een Abonnement van Partijen van toepassing zijn;
"Website": de Website van de Dienst van OUTtv, te vinden op: www.outtvpro.com.
 
Artikel 2.    Informatie die wordt verzameld
2.1.    Algemene persoonlijke informatie. OUTtv verzamelt en verwerkt de persoonlijke informatie die Gebruiker verstrekt bij onder meer het aanmaken van een Account, een Profiel en het contact met de Klantenservice. Deze informatie heeft betrekking op gegevens zoals e-mail, naam, geslacht, leeftijd en woon- en verblijfplaats. De informatie die Gebruiker verstrekt maakt het voor OUTtv mogelijk om de identiteit en de locatie van Gebruiker vast te stellen.
2.2.    Bijzondere persoonlijke informatie. Naast algemene persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt OUTtv ook bijzondere persoonlijke informatie. Bij het aanmaken van een Profiel wordt Gebruiker gevraagd de seksuele oriëntatie op te geven. Deze informatie wordt door OUTtv gebruikt om Gebruiker Content aan te bieden, specifiek gericht op de voorkeuren van Gebruiker. Door het opgeven van de seksuele oriëntatie in het Profiel gaat Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van deze bijzondere persoonlijke gegevens. 2.3.    Informatie afkomstig uit gebruik. Naast de informatie die door Gebruiker wordt verstrekt, verzamelt en verwerkt OUTtv ook informatie afkomstig uit het gebruik van de Dienst, zoals de selectie van Content, kijkgeschiedenis en zoekopdrachten. Ook wordt informatie verzameld en verwerkt over de Apparaten via welke de Dienst wordt gebruikt. Deze informatie zoals het type besturingssysteem, de hardwareversie en de apparaatinstellingen zijn noodzakelijk voor het op de juiste wijze aanbieden van de Dienst en toepasselijke Content. 2.4.    Informatie van derden. Bij het aanmaken van een Account is het ook mogelijk om in te loggen via Facebook. Door deze optie te gebruiken, geeft Gebruiker toestemming om bepaalde Facebook-accountinformatie te verwerken, zoals naam en e-mail. Bovendien kan Gebruiker aanvullende informatie van Facebook verstrekken, zoals geslacht, geboortedatum en huidige woonplaats, die het mogelijk maken om Gebruiker op voorkeur gerichte Content aan te bieden.
2.5.    Transactiedata. Door gebruik te maken van de betaalde Dienst van OUTtv, geeft Gebruiker toestemming om gegevens over Transacties, facturatie en betalingen op te slaan, zoals creditcardgegevens of bancaire gegevens. 2.6.    Cookies. OUTtv maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (zoals webbeacons) voor het optimaliseren van de Dienst. Cookies maken het mogelijk om de Dienst te personaliseren en de toegang te vergemakkelijken. Ook kan automatisch informatie worden verzameld over de activiteiten op de Dienst, zoals de pagina's die worden bezocht, het moment van het bezoek en de links die worden gevolgd.
 
Artikel 3.    Gebruik van verzamelde informatie
3.1.    Gebruikers identificeren en de Dienst aanbieden. OUTtv gebruikt de persoonlijke informatie uit het Account om de Content te personaliseren, te verifiëren of Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen, te reageren op verzoeken en vragen en om Gebruiker te informeren over (wijzigingen aan) de Dienst.
3.2.    Betalingen afwikkelen. OUTtv vraagt Gebruiker bij het aanmaken van het Account om bepaalde financiële gegevens om de betaling voor de Dienst te voldoen.
3.3.    Voorkeuren herkennen. De gegevens die Gebruiker verstrekt worden gebruikt om de Dienst aan te passen op diens voorkeuren. Zo kunnen de opgegeven seksuele oriëntatie, de zoekgeschiedenis, reviews en favorieten worden bijgehouden om aanbevelingen voor Content te doen die past bij de voorkeur van Gebruiker.
3.4.    De Dienst verbeteren en trends ontdekken. OUTtv analyseert de gegevens van Gebruikers in algemene zin om trends in het kijkgedrag te herkennen en op die manier de Dienst te verbeteren. Zo kan de Dienst en het aanbod van de Content verder worden ontwikkeld.
3.5.    Misbruik tegengaan. OUTtv verwerkt de informatie van Gebruikers om illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en om nakoming aan Voorwaarden te handhaven.
3.6.    Marketing. OUTtv kan contact opnemen met Gebruiker voor het aanbieden van acties of informatie over de Dienst en de Content. Dit kan per e-mail, telefonisch, per post of andere geschikte media. Gebruiker kan te allen tijden zijn communicatievoorkeuren wijzigen in zijn Account en zich afmelden voor de promotieaanbiedingen.
3.7.    Naleving van wet- en regelgeving. De verkregen informatie kan door OUTtv worden gebruikt om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en regelgeving die op OUTtv rusten, alsook het afhandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. In uitzonderlijke gevallen kan OUTtv gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. [TBD], of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.
 
Artikel 4.    Het delen van verzamelde informatie
4.1.    Servicesproviders. OUTtv maakt gebruik van Serviceproviders, zijnde andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten, om bepaalde services namens OUTtv uit te voeren of om OUTtv bij te staan met het leveren van de Dienst aan Gebruiker. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van Serviceproviders om communicatie-, infrastructuur-, marketing- en IT-diensten te leveren. In bepaalde gevallen krijgen deze Serviceproviders toegang tot persoonlijke informatie of andere informatie. Deze Serviceproviders krijgen enkel toestemming om de persoonsgegevens te verwerken voor zover dit volgens OUTtv noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
4.2.    Marketingdoeleinde. Met toestemming van Gebruiker deelt OUTtv informatie met andere partners voor marketingdoeleinde.
4.3.    Naleving van wet- en regelgeving. In uitzonderlijke gevallen kan OUTtv gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, indien OUTtv daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter of een overheidsinstantie.
4.4.    Overdracht gegevens. In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen draagt OUTtv gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om de persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij dit Privacystatement.
 
Artikel 5.    Derden websites
5.1.    Andere websites. Op de Website en bij het gebruikmaken van de Dienst heeft Gebruiker op bepaalde plekken de mogelijkheid om op een link te klikken die toegang geeft tot andere websites die niet functioneren op grond van dit Privacystatement. Over deze websites heeft OUTtv geen controle. De websites van derden kunnen Gebruiker afzonderlijk om informatie vragen en deze verzamelen, waaronder persoonlijke informatie en in sommige gevallen kunnen zij aan ons informatie verstrekken over uw activiteiten op dergelijke websites. Gebruiker wordt aangeraden om de privacyverklaringen van alle derden websites die worden bezocht door te lezen.
 
Artikel 6.    Inzien en corrigeren van informatie
6.1.    Inzien gegevens Account. Gebruikers kunnen te allen tijde inzicht krijgen in de informatie die is weegegeven in het Profiel van Gebruiker via 'Mijn Account' [TBD, hoe gaat dit tapje heten] en deze desgewenst aanpassen. Het betreft de door Gebruiker opgegeven gegevens, waaronder contactgegevens, betalingsgegevens en diverse gerelateerde gegevens (zoals de content die is bekeken en beoordeeld).
6.2.    Inzage in andere gegevens. Ook kunnen Gebruikers kosteloos een verzoek indienen om inzicht in persoonlijke gegevens te verkrijgen die niet in het Profiel staan, onjuiste persoonlijke informatie die OUTtv heeft te corrigeren of bijwerken of persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kan Gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van OUTtv via e-mail, telefoon, post of andere media. Indien Gebruiker van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken kan contact worden opgenomen met de Klantenservice.
 
Artikel 7.    Gegevensbewaring
7.1.    Termijn. OUTtv bewaart de informatie uitsluitend zolang dat nodig is voor het verlenen van de Dienst en zoals toegestaan door de toepasselijke wettelijke vereisten.
7.2.    Opheffing Account. Indien Gebruiker zijn Account opheft, worden bepaalde gegevens bewaard voor analytische doeleinden en de integriteit van de boekhouding, evenals voor het voorkomen van fraude, het handhaven van de Voorwaarden, om maatregelen te nemen die OUTtv nodig acht om de integriteit van de Dienst of Gebruikers te beschermen, of om andere maatregelen te nemen die anderszins wettelijk toegestaan zijn.
 
Artikel 8.    Bescherming van persoonlijke informatie
8.1.    Beveiligingsniveau. OUTtv handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Geen enkel systeem kan echter volledig veilig zijn. Hoewel OUTtv maatregelen neemt om de informatie van Gebruikers te beschermen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie altijd beveiligd blijft. Gebruikers dienen voorzichtig te zijn met hoe ze omgaan met persoonlijke informatie en hoe ze deze onthullen.
8.2.    Communicatie datalek. Gebruiker gaat ermee akkoord dat OUTtv elektronisch communiceert over beveiliging, privacy en administratieve zaken, zoals inbreuken op de beveiliging. OUTtv kan een kennisgeving op de Dienst plaatsen in het geval van een beveiligingsinbreuk. OUTtv kan ook een e-mail sturen naar het e-mailadres dat Gebruiker heeft verstrekt. Indien Gebruiker kosteloos een geschreven kennisgeving over een beveiligingsinbreuk wenst te ontvangen (of om de toestemming voor het ontvangen van een elektronische kennisgeving in te trekken), kan contact worden opgenomen met de Klantenservice.
 
Artikel 9.    Informatie door Gebruiker zelf gedeeld met derden
9.1.    Delen van de Account. Als Gebruiker zijn account deelt of anderszins anderen hiertoe toegang verleent, kunnen deze anderen gegevens bekijken (waaronder in sommige gevallen de persoonsgegevens), zoals het Profiel, kijkgeschiedenis, beoordelingen, reviews en accountgegevens (waaronder het e-mailadres of andere gegevens in 'Mijn account').
9.2.    Openbaar profiel. Indien en voor zover het voor Gebruiker mogelijk is om bepaalde gegevens uit het Profiel openbaar te maken voor andere Gebruikers, zijn de andere Gebruikers in staat om deze (persoonlijke) gegevens te bekijken. Gebruikers worden afgeraden om informatie uit hun Profiel te delen, die zij privé willen houden.
 
Artikel 10.    Privacy van kinderen
10.1.    Minimale leeftijd. Gebruikers moeten minimaal zestien jaar zijn om een Account aan te maken. Indien Gebruiker de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, mag de Dienst enkel worden gebruikt met de betrokkenheid, onder het toezicht en na goedkeuring van een ouder of voogd.
10.2.    Expliciete Content. Voor toegang tot Content die naar haar aard enkel geschikt is voor meerderjarigen, is het noodzakelijk dat Gebruiker de meerderjarige leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In bepaalde rechtsgebieden kan de meerderjarige leeftijd hoger liggen dan achttien jaar. In dat geval moet deze leeftijd zijn bereikt om toegang tot de expliciete Content te verkrijgen.
 
Artikel 11.    Wijzigingen in dit Privacystatement
11.1.    Updates Privacystatement. OUTtv werkt dit Privacystatement regelmatig bij om te blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. OUTtv kondigt dergelijke wijzigingen (met inbegrip van de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Wanneer het Privacystatement wordt gewijzigd, zal de "laatst bijgewerkt" datum bovenaan het Privacystatement worden aangepast.
 
Artikel 12.    Contact
12.1.    Contactgegevens. Indien er vragen zijn over dit Privacystatement kan contact worden opgenomen met OUTtv via de Klantenservice of post: OUTTV Media B.V. Hengeveldstraat 29 3572 KH Utrecht  

Contact

OUTtv kun je op de volgende manieren bereiken:

Email: info [at] out.tv
Vragen over OUTtv Pro: support [at] outtvpro.com

You can reach OUTtv via the following channels:
Email: info [at] out.tv
Questions about OUTtv Pro: support [at] outtvpro.com
Lees meer

Over OUTtv

OUTtv is dé gay lifestyle televisiezender met internationaal succesvolle tv-programma’s, spannende LHBTI series, rauwe reality, indrukwekkende documentaires, hysterische telenovella’s, gay romcom’s, award winning films én OUT originals. 

Lees meer

OUTtv bestellen

OUTtv is te ontvangen via onderstaande providers. Klik op het logo van de provider van jouw keuze om OUTtv te bestellen. OUTtv is in alle gevallen te ontvangen in een pluspakket. Via Ziggo en Caiway is OUTtv ook te ontvangen in het Gay Lifestylepakket dat bestaat uit OUTtv en het gay adultkanaal X-MO.

Lees meer

Werken bij OUTtv

Wie zijn wij
OUTtv is dé digitale televisiezender voor de gay- en open-minded en te ontvangen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Zweden. Met hitseries als RuPaul's Drag Race, Hot in Cleveland en Cucumber & Banana, indrukwekkende documentaires en prachtige arthousefilms bereiken we meer dan 2 miljoen huishoudens.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Lees meer

Stagiair Marketingcommunicatie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. In Canada is ook een OUTtv zender te zien. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt.

Lees meer

Stagiair (Web)Redactie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt. Ook hebben wij sinds januari OUTtv Pro, de 'Gay Netflix' app in onder andere Duitsland, Nederland, Zweden, Oostenrijk en Israel

Lees meer

Gebruikersvoorwaarden OUTtv Pro

Lees meer

Privacystatement OUTtv Pro

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2017
Privacy is belangrijk voor OUTtv. OUTtv voldoet aan de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de European Data Protection Directive 95/46/EC. Middels dit Privacystatement (hierna gedefinieerd) wordt ook voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. In dit Privacystatement staat beschreven welke informatie van Gebruiker OUTtv verzamelt, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe de informatie wordt opgeslagen en beschermd. Verder worden de doeleinden van de informatieverwerking beschreven en hoe Gebruiker zijn privacyrechten kan uitoefenen.
Gebruikers worden aangeraden om dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van OUTtv of op andere wijze zaken worden gedaan met OUTtv. Door gebruik te maken van de Website, Dienst (beide hierna gedefinieerd) of andere diensten van OUTtv, gaat Gebruiker akkoord met de bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacystatement.
Bij vragen over dit Privacystatement of over de manier waarop OUTtv gegevens van Gebruikers verwerkt, kan contact worden opgenomen met OUTtv via de Klantenservice (hierna gedefinieerd).
 

Lees meer

Vacature: Office Manager/HR/Financiën “duizendpoot” 20-24 uur

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste office manager, die ook nog – behoorlijk - verstand heeft van financiën en HR en die zich kan identificeren met de programmering en signatuur van OUTtv. Je bent ondersteunend aan de directie op financieel en HR gebied, regelt huishoudelijke zaken en ontvangt gasten. Onder leiding van de CEO houd je je bezig met de financiële administratie en samen met de managing director ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van personeelsbeleid.  Ook ben je verantwoordelijk voor de salarisadministratie, facturatie en betalingen. De officetaken bestaan uit het beantwoorden van de telefoon, post- en email verwerking, notuleren managementvergaderingen, inkoop en voorraadbeheer kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen. Verder ben je betrokken bij de organisatie personeelsuitjes en heb je contact met verhuurder over huishoudelijke aangelegenheden.
Wij staan open voor herintreders en 50-plussers met een zekere senioriteit, die echter wel jong van geest en up to date in de mediawereld moeten zijn en blijven!

Lees meer

Bo Van Spilbeeck wint OUT Media Award van tv-zender OUTtv

PERSBERICHT
Antwerpen / Utrecht 1 november 2018
De Vlaamse journaliste Bo Van Spilbeeck is door OUTtv uitgeroepen tot de LHBTI mediapersoonlijkheid 2018 van Nederland en Vlaanderen. De Nederlanders Dinah de Riquet-Bons (LHBT-activiste) en reality ster Rogier van der Linden werden respectievelijk tweede en derde. De gay lifestyle-televisiezender OUTtv reikt sinds 2011 de award uit. Eerdere winnaars waren onder andere Conchita Wurst, K3, Ferry Doedens, Boris Dittrich en Barbara Barend. De OUT Media Award werd vanmiddag aan Bo uitgereikt op haar werk bij VTM.  

Foto en video van de awarduitreiking is te downloaden via WeTransfer: https://we.tl/t-eiEF4efOi5

 
 

Lees meer

VACATURE: Online Manager

OUTtv is dé digitale televisiezender voor de gay- en open-minded en te ontvangen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Zweden. Met hitseries als RuPaul ‘s Drag Race, Hot in Cleveland en Cucumber & Banana, indrukwekkende documentaires en prachtige arthousefilms bereiken we meer dan 5 miljoen huishoudens in heel Europa.

Vanwege de uitbreiding van onze kanalen én platforms in Europa zijn we per direct op zoek naar een

Online Manager (32-40 uur p.w.)

Lees meer

Vacature: Content planner/scheduler (m/v) 24-32 uur

OUTtv is een Nederlandse tv-zender die in het digitale pluspakket in de Benelux, Duitsland, Zweden en Spanje te ontvangen is. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainment-kanaal met internationale ambities dat onder andere drama, komedie, talkshows, documentaires en films uitzendt. Vanwege de uitbreiding van onze activiteiten zijn we met spoed op zoek naar een collega voor Content Operations/Marketing.

Lees meer