Telefonisch contact

OUTtv is maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren te bereiken op 030 - 8200982. Heb je een nieuwstip voor OUTtv Update? Meld het ons!.

Contact

Gebruikersvoorwaarden OUTtv Pro

Artikel 1.     Definities
"Abonnement": een abonnement van OUTtv waarmee Gebruiker toegang krijgt tot bepaalde Content over een bepaalde periode.
"Account":de persoonlijke registratie waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.
"Apparaten": de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.
"Content": audiovisueel materiaal, zoals films, series, documentaires, trailers, digitale tijdschriften.
"Dienst": de dienst van OUTtv die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, al dan niet op basis van een Abonnement na betaling (voor zover nodig) en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.
"Gebruiker": de natuurlijke persoon die de Dienst afneemt van OUTtv.
"Klantenservice": de gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op de Website.
"Partijen": OUTtv en Gebruiker gezamenlijk.
"Privacystatement": het privacystatement op basis waarvan OUTtv de gegevens van Gebruiker verwerkt.
"Profiel": informatie over Gebruiker die onderdeel uitmaakt van de Account, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, seksuele oriëntatie, geslacht en verblijfslocatie.
"OUTtv": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OUTTV Media B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht aan de Hengeveldstraat 29 (3572 KH) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30236905.
"Transactie": het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij OUTtv toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een vergoeding aan OUTtv.
"Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.
"Website": de Website van de Dienst van OUTtv: te vinden op www.outtvpro.com.
 
Artikel 2.    Werkingsfeer Voorwaarden
2.1.    Deze Voorwaarden zijn, onder uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en OUTtv, waaronder die ten aanzien van de Dienst, een Abonnement en de Transacties.
2.2.    Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3.    De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. OUTtv heeft het recht, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. OUTtv informeert Gebruiker minimaal een maand voordat de nieuwe Voorwaarden op de Dienst van toepassing zijn. Gebruiker heeft tijdens deze periode het recht om het gebruik van de Dienst kosteloos te ontbinden indien de Voorwaarden objectief in het nadeel van Gebruiker worden gewijzigd, tenzij Gebruiker een lopend Abonnement heeft in welk geval Gebruiker enkel het recht heeft om de wijziging te weigeren.
2.4.    De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 
Artikel 3.    Gebruik Dienst
3.1.    Gebruiker dient een Account aan te maken voor het gebruik van de Dienst. Gebruiker kan door middel van de Dienst gratis Content bekijken, een Abonnement afsluiten voor betaalde Content, of losse betaalde Content afnemen (indien van toepassing).
3.2.    Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een Abonnement afsluiten en/of betaalde losse Content afnemen. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de Dienst onder toezicht van een volwassene.
3.3.    Door in te loggen in de Account kan Gebruiker onder meer het Profiel beheren en/of wijzigen.
3.4.    Gebruiker dient bij het aanmaken van een Account een gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen. Bij het aanmaken van een Account kunnen er om persoonlijke gegevens van Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, leeftijd, seksuele oriëntatie, geslacht en verblijflocatie.
3.5.    Gebruiker zal het wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit met het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en of oneigenlijk gebruik van het Account of het wachtwoord in combinatie met Gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker.
3.6.    OUTtv kan additionele voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst, vouchers en kortingscodes vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en instructies zorgvuldig na te leven.
3.7.    Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacystatement van OUTtv van toepassing, zoals deze is gepubliceerd op de Website. OUTtv is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Artikel 4.    Transacties
4.1.    Ieder aanbod van OUTtv, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod tot het afnemen van een Abonnement of  Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend.
4.2.    Een Transactie tussen Gebruiker en OUTtv komt tot stand zodra Gebruiker een Abonnement heeft afgesloten en/of aangeeft bepaalde losse Content te willen huren. Het recht op toegang tot de betreffende Content ontstaat nadat OUTtv de vergoeding voor het betreffende Abonnement en/of de losse Content heeft ontvangen.
4.3.    Een Abonnement gaat in op de datum waarop OUTtv de aanmelding van Gebruiker bevestigt, nadat de Transactie daartoe is afgerond.
4.4.    Een Abonnement heeft een minimale looptijd, welke door OUTtv wordt aangegeven tijdens het afsluiten van het Abonnement. Een Abonnement is derhalve pas opzegbaar op een datum gelegen op- of na het verstrijken van de minimale looptijd.
4.5.    Na de minimale looptijd wordt het Abonnement automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Het Abonnement is dan op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.
4.6.    In daartoe aangegeven gevallen kan losse Content worden afgenomen. Indien de losse Content wordt gehuurd heeft Gebruiker, na de totstandkoming van de Transactie daartoe,  gedurende de door OUTtv aangegeven periode het recht om de betreffende Content te bekijken. De losse Content kan gedurende deze periode worden bekeken op het aantal Apparaten waar het Abonnement van Gebruiker op van toepassing is.
 
Artikel 5.    Betaling
5.1.    Gebruiker is voor een Abonnement en/of het afnemen van losse Content (indien van toepassing) een vergoeding verschuldigd bij het aangaan van de betreffende Transactie. De verschuldigde vergoeding wordt door OUTtv vermeld voorafgaand aan het aangaan van de Transactie.
5.2.    Alle door OUTtv gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld. OUTtv biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is aangegaan.
5.3.    Het kan in door OUTtv daartoe aangegeven gevallen mogelijk zijn om met bepaalde coupons of kortingscodes te betalen.
5.4.    Gebruiker dient de vergoeding over de minimale looptijd van een Abonnement en/of voor de losse Content direct te voldoen bij het aangaan van de betreffende Transactie, via de door OUTtv aangeboden betalingsmethoden (zoals IDEAL). De aangeboden betalingsmethoden kunnen van tijd tot tijd veranderen indien dit volgens OUTtv noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering.
5.5.    Na de minimale looptijd van een Abonnement wordt de vergoeding maandelijks op de kalenderdag waarop het Abonnement is ingegaan door OUTtv afschreven van het door Gebruiker opgegeven rekeningnummer [HB: hoe wordt dit gedaan, automatische incasso. Welke opties?]. In sommige gevallen kan de betalingsdatum door OUTtv worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de vergoeding niet kon worden afgeschreven of als het Abonnement is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. De hoogte van de vergoeding kan na de minimale looptijd van het Abonnement door OUTtv eenzijdig worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen zijn echter pas van toepassing een maand na kennisgeving van Gebruiker.
5.6.    Bij niet tijdige of onjuiste betaling behoudt OUTtv al haar wettelijke rechten voor. OUTtv is (onder andere) gerechtigd de levering van de Dienst op te schorten, het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen en de vordering over te dragen aan een incassobureau.
5.7.    OUTtv verricht geen terugbetalingen of crediteringen, dit geldt ook voor gedeeltelijk gebruikte of ongebruikte perioden.
 
Artikel 6.    Content
6.1.    De beschikbare Content op de Dienst varieert voortdurend, ook in omvang. OUTtv behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6.2.    De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door de licentiegevers van OUTtv vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens de classificatie van Kijkwijzer, tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. Door een Transactie aan te gaan, verklaart Gebruiker tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.
6.3.    Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van gehuurde Content op de verschillende soorten Apparaten zijn opgenomen op de Website en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de deugdelijke werking van de Apparaten waarop Gebruiker de Content bekijkt, alsook de internetverbinding waarmee Gebruiker de Content en de Dienst raadpleegt.
 
Artikel 7.    Licenties en Intellectuele eigendom
7.1.    Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij OUTtv en/of de licentiegevers van OUTtv en worden op geen enkele wijze overgedragen aan Gebruiker, tenzij dit ondubbelzinnig door OUTtv wordt verklaard. Gebruiker mag de Dienst, de Content en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden.
7.2.    Gebruiker heeft tot de door OUTtv aangeboden Content een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie om de Content conform deze voorwaarden uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een apparaat te bekijken. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang met betrekking aan Gebruiker overgedragen. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.
7.3.    Al het gebruik van de Content anders dan in deze Voorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.
7.4.    Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal  mogelijke aangifte bij de autoriteiten worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.
7.5.    Gebruiker stemt er mee in om de contentbescherming van de Content en/of de Dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Dienst en/of Content; software of andere producten of processen die via de Dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stemt Gebruiker ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's.
 
Artikel 8.    Aansprakelijkheid
8.1.    OUTtv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte materiële of immateriële schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst, de Content en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van OUTtv.
8.2.    OUTtv verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content die het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de Apparaten of de internetverbinding van Gebruiker.
8.3.    OUTtv kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis en ander promotiemateriaal. In geen geval zullen OUTtv en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.
8.4.    Indien en voor zover OUTtv op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die OUTtv voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of redelijkerwijs zou hebben ontvangen.
8.5.    Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken ten allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice.
8.6.    Alle vorderingen van Gebruiker jegens OUTtv verjaren binnen 12 maanden na het ontslaan van deze vordering en vervallen van rechtswege binnen 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.7.    Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door OUTtv ten gevolge van gebruik van de Dienst en/of Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden, of door anderszins in strijd te handelen met deze Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart OUTtv voor aanspraken van derden die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Dienst en/of Content door Gebruiker in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
 
Artikel 9.    Overmacht
9.1.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OUTtv in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat OUTtv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2.    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan OUTtv kan worden toegerekend, waaronder (maar niet beperkt tot) een tekortkoming veroorzaakt door een van de licentiegevers of leveranciers van OUTtv, de betalingsdiensten die OUTtv heeft ingeschakeld in het kader van de Dienst en de technische geschiktheid van de Dienst en de Website.
 
Artikel 10.    Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1.    Op deze Voorwaarden, de Dienst en de Transacties tussen Gebruiker en OUTtv is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 

Contact

OUTtv kun je op de volgende manieren bereiken:

Email: info [at] out.tv
Vragen over OUTtv Pro: support [at] outtvpro.com

You can reach OUTtv via the following channels:
Email: info [at] out.tv
Questions about OUTtv Pro: support [at] outtvpro.com
Lees meer

Over OUTtv

OUTtv is dé gay lifestyle televisiezender met internationaal succesvolle tv-programma’s, spannende LHBTI series, rauwe reality, indrukwekkende documentaires, hysterische telenovella’s, gay romcom’s, award winning films én OUT originals. 

Lees meer

OUTtv bestellen

OUTtv is te ontvangen via onderstaande providers. Klik op het logo van de provider van jouw keuze om OUTtv te bestellen. OUTtv is in alle gevallen te ontvangen in een pluspakket. Via Ziggo en Caiway is OUTtv ook te ontvangen in het Gay Lifestylepakket dat bestaat uit OUTtv en het gay adultkanaal X-MO.

Lees meer

Werken bij OUTtv

Wie zijn wij
OUTtv is dé digitale televisiezender voor de gay- en open-minded en te ontvangen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Zweden. Met hitseries als RuPaul's Drag Race, Hot in Cleveland en Cucumber & Banana, indrukwekkende documentaires en prachtige arthousefilms bereiken we meer dan 2 miljoen huishoudens.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Lees meer

Stagiair Marketingcommunicatie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. In Canada is ook een OUTtv zender te zien. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt.

Lees meer

Stagiair (Web)Redactie (HBO) (m/v) 32-40 uur per week.

OUTtv is een digitaal televisiekanaal dat via de pluspakketten van de aanbieders te zien is in Nederland, België en Zweden. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainmentkanaal dat onder andere drama, komedie, talk shows, documentaires en films uitzendt. Ook hebben wij sinds januari OUTtv Pro, de 'Gay Netflix' app in onder andere Duitsland, Nederland, Zweden, Oostenrijk en Israel

Lees meer

Gebruikersvoorwaarden OUTtv Pro

Lees meer

Privacystatement OUTtv Pro

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2017
Privacy is belangrijk voor OUTtv. OUTtv voldoet aan de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de European Data Protection Directive 95/46/EC. Middels dit Privacystatement (hierna gedefinieerd) wordt ook voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt. In dit Privacystatement staat beschreven welke informatie van Gebruiker OUTtv verzamelt, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe de informatie wordt opgeslagen en beschermd. Verder worden de doeleinden van de informatieverwerking beschreven en hoe Gebruiker zijn privacyrechten kan uitoefenen.
Gebruikers worden aangeraden om dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van OUTtv of op andere wijze zaken worden gedaan met OUTtv. Door gebruik te maken van de Website, Dienst (beide hierna gedefinieerd) of andere diensten van OUTtv, gaat Gebruiker akkoord met de bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacystatement.
Bij vragen over dit Privacystatement of over de manier waarop OUTtv gegevens van Gebruikers verwerkt, kan contact worden opgenomen met OUTtv via de Klantenservice (hierna gedefinieerd).
 

Lees meer

Vacature: Office Manager/HR/Financiën “duizendpoot” 20-24 uur

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste office manager, die ook nog – behoorlijk - verstand heeft van financiën en HR en die zich kan identificeren met de programmering en signatuur van OUTtv. Je bent ondersteunend aan de directie op financieel en HR gebied, regelt huishoudelijke zaken en ontvangt gasten. Onder leiding van de CEO houd je je bezig met de financiële administratie en samen met de managing director ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van personeelsbeleid.  Ook ben je verantwoordelijk voor de salarisadministratie, facturatie en betalingen. De officetaken bestaan uit het beantwoorden van de telefoon, post- en email verwerking, notuleren managementvergaderingen, inkoop en voorraadbeheer kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen. Verder ben je betrokken bij de organisatie personeelsuitjes en heb je contact met verhuurder over huishoudelijke aangelegenheden.
Wij staan open voor herintreders en 50-plussers met een zekere senioriteit, die echter wel jong van geest en up to date in de mediawereld moeten zijn en blijven!

Lees meer

Bo Van Spilbeeck wint OUT Media Award van tv-zender OUTtv

PERSBERICHT
Antwerpen / Utrecht 1 november 2018
De Vlaamse journaliste Bo Van Spilbeeck is door OUTtv uitgeroepen tot de LHBTI mediapersoonlijkheid 2018 van Nederland en Vlaanderen. De Nederlanders Dinah de Riquet-Bons (LHBT-activiste) en reality ster Rogier van der Linden werden respectievelijk tweede en derde. De gay lifestyle-televisiezender OUTtv reikt sinds 2011 de award uit. Eerdere winnaars waren onder andere Conchita Wurst, K3, Ferry Doedens, Boris Dittrich en Barbara Barend. De OUT Media Award werd vanmiddag aan Bo uitgereikt op haar werk bij VTM.  

Foto en video van de awarduitreiking is te downloaden via WeTransfer: https://we.tl/t-eiEF4efOi5

 
 

Lees meer

VACATURE: Online Manager

OUTtv is dé digitale televisiezender voor de gay- en open-minded en te ontvangen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Zweden. Met hitseries als RuPaul ‘s Drag Race, Hot in Cleveland en Cucumber & Banana, indrukwekkende documentaires en prachtige arthousefilms bereiken we meer dan 5 miljoen huishoudens in heel Europa.

Vanwege de uitbreiding van onze kanalen én platforms in Europa zijn we per direct op zoek naar een

Online Manager (32-40 uur p.w.)

Lees meer

Vacature: Content planner/scheduler (m/v) 24-32 uur

OUTtv is een Nederlandse tv-zender die in het digitale pluspakket in de Benelux, Duitsland, Zweden en Spanje te ontvangen is. OUTtv is een gay lifestyle- en entertainment-kanaal met internationale ambities dat onder andere drama, komedie, talkshows, documentaires en films uitzendt. Vanwege de uitbreiding van onze activiteiten zijn we met spoed op zoek naar een collega voor Content Operations/Marketing.

Lees meer